Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Plán celointernátnych aktivít a plán práce na jednotlivé mesiace v šk. roku 2016/2017

Pravidelné priebežné činnosti 2016/2017

 

Plán celointernátnych aktivít a plán práce na jednotlivé mesiace v šk. roku 2014/2015

Pravidelné priebežné činnosti

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Január 2015

Február 2015

Marec 2015

Apríl 2015

Máj 2015

Jún 2015

 

Plán celointernátnych aktivít a plán práce na jednotlivé mesiace v šk. roku 2013/2014

Pravidelné priebežné činnosti

September 2013

Október 2013

November 2013

December 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

 

Plán celointernátnych aktivít a plán práce na jednotlivé mesiace v školskom roku 2012/2013

September 2012

 • Stretnutie rodičov s p. riaditeľkou a vychovávateľkami v deň nástupu do ŠI.
 • Zadelenie  ubytovaných do skupín, stretnutie výchovných skupín s vychovávateľkami.
 • Vnútorný poriadok a zásady bezpečnosti a protipožiarnej ochrany v ŠI.
 • Zoznamovacie aktivity (hry s loptou, badminton, slovné hry…)
 • Stretnutie s pani zástupknyňou z Konzervatória Mgr. Sidorovou.
 • Zápis do záujmových krúžkov v škole a ŠI.
 • Zapojenie sa do celonárodnej zbierky Boja proti hladu v spolupráci s vincentínskou rodinou.

Október 2012

 •  Spoločná modlitba ruženca v kaplnke sestier v pravidelných intervaloch.
 •  Stretnutie  s pozvaným hosťom na tému Prečo je antikoncepcia zlá.
 •  Program na imatrikulácie + diskotéka v telocvični.
 •  Návšteva v Domove dôchodcov – rozvíjanie úcty k starším, komunikač zručnosti.
 •  Jesenné upratovanie izieb a osobných vecí – zodpovednosť za poriadok a čistotu.
 •  Návšteva divadelného predstavenia v ŠD Košice
 •  Kreativita pri ručnej výrobe výzdoby do ŠI.
 •  Diskusia na tému Misie a pomoc misiám.

November 2012

 •  Modlitby za duše v očistci – návšteva krypty vo františkánskom kostole.
 •  Sviečka za nenarodené deti – diskusia na tému Abort s pozvaným hosťom.
 •  Príprava a realizácia  speváckej súťaže „Alžbetina ruža“, aktívna účasť v programe.
 •  Internátna oslava patrónky internátu – sv.Alžbety.
 •  Rozvíjanie umeleckých vlôh – maľovanie na sklo a látku.
 •  Aranžovanie adventných vencov a vianočných motívov.
 •  Vianočná výzdoba ŠI.
 •  Príprava vianočných darčekov a Mikulášskeho večierka.
 • Učasť na programe Godzone tour 2012.

December 2012

 •  6. 12. Spomienka na sv. Mikuláša.
 • Príprava vianočných pozdravov.
 • Príprava vianočných darčekov a vianočného večierka.
 • Spoločná modlitba „Anjel Pána“ pri adventnom venci.
 • Vianočný večierok s pozvanými hosťami.
 • Aktivity zamerané na protidrogovú prevenciu  v spolupráci s Komunitou Cenacolo.

Január 2013

 •  Novoročná chodbovica.
 •  Karneval pre deti z OŠI a miestneho spoločenstva pri kostole sv. Michala archanjela
 •  Zorganizovanie spoločenského večera Angelínsky ples pre zamestnancov SZŠ SA a rodičov žiakov
 •  Vyhodnotenie I. polroka v skupinách.

Február 2013

 • Odloženie vianočnej výzdoby – aktualizácia násteniek a interiéru ŠI.
 • Internátny karneval na tému Moj svätec.
 • Príprava na pôst – stretnutie s pozvaným hosťom na tému: Význam bolesti a utrpenia v našom živote.
 • Krížová cesta mladých (v kaplnke sestier alebo na Kalvárii).
 • Spomienka na sv. Valentína.
 • Týždeň modlitbieb za duchovné povolania - účasť na aktivitách.

Marec 2013

 •  Jarné upratovanie a výzdoba izieb.
 •  Výroba veľkonočných pozdravov, kraslíc a iných ozdôb.
 •  Literárny vedomostný kvíz  - úcta ku knihe a literatúre + návšteva knižnice v meste.
 •  Účasť na divadelnom predstavení v ŠD Košice.
 • 25. Marec – biela stužka – deň počatého dieťaťa.

Apríl 2013

 •  Pomoc pri jarných športových hrách pre deti z kostola sv. Michala Archanjela.
 •  Príprava rozlúčkového večierku s maturantkami.
 •  Diskusia o Božom milosrdenstve + návšteva kláštora sestier Božieho milosrdenstva.
 •  Účasť na folklórnych slávnostiach organizovaných mestom, Centrom voľného času.
 • Účasť na akcii zameranej na rok viery.

Máj 2013

 • Rozvíjanie úcty k Panne Márii – modlitba Loretánskych litánií.
 • Modlitba mladých za mladých.
 • Májová diskotéka na dvore
 • Prechádzka historickým centrom Košíc
 • Absolventské koncerty žiačok Konzervatória

Jún 2013

 • Vychádzka do prírody, bobová dráha, ZOO v Kavečanoch....
 • Opekačka na dvore ŠI + zábavný večer
 • Upratanie izieb a osobných vecí pred odchodom na prázdniny
 • Vyhodnotenie školského roka 2011/2012 a celoročného bodovania poriadku v izbách.
 • Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu – modlitba litánií.

 

TOPlist
Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo