Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

 Základnou úlohou Školského internátu (ďalej len ŠI),  pri Strednej zdravotníckej škole svätej Alžbety je zaistiť pre žiačky stredných škôl vo veku od 15 rokov, ktoré to potrebujú, ubytovanie a vhodné podmienky pre plnenie úloh uložených školou.

Základným dokumentom sú Pedagogicko – organizačné pokyny vydávané Ministerstvom školstva SR, zákony a vyhlášky týkajúce sa organizácie a riadenie školského internátu.

 Hlavným cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu v ŠI je harmonický rozvoj osobnosti každej žiačky s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti, nadanie, talent a zručnosti. Tiež  rozvíjať ich kresťanské vedomie a cítenie, sociálny a charitatívny rozmer, pomáhať im v osobnom raste, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti.

Plnenie cieľov zabezpečujú vychovávateľky širokou ponukou voľnočasových aktivít, účasťou na rôznych akciách mimo ŠI, individuálnym prístupom a uplatňovaním Dohovoru práv dieťaťa a Základných ľudských práv.
    

 

 

TOPlist
Fotogaléria neobsahuje žiadne foto...